Nadační fond IOCB Tech

Pamětní grant
Martiny Roeselové

Pamětní grant Martiny Roeselové podporuje mladé vědkyně a vědce v oblasti přírodních věd, kteří se snaží skloubit kompetitivní vědeckou činnost s kvalitní péčí o dítě v předškolním věku.

Grant se uděluje na jeden kalendářní rok ve výši 150.000 korun. Je určen pro postgraduální studenty a studentky a postdoktorandky a postdoktorandy, kteří pečují o dítě předškolního věku a současně se aktivně věnují vědecké práci v oboru přírodních věd na univerzitách či neuniverzitních vědeckých pracovištích v České republice.

Finanční prostředky jsou určeny pro krytí služeb spjatých s péčí o dítě a je možné je použít např. na úhradu předškolního vzdělávání, pobytu v dětském koutku, na soukromé hlídání dítěte a pod. Peníze nejsou určeny na financování výzkumu.

Žádost

O grant mohou žádat výlučně fyzické osoby. Žádost musí být v angličtině a musí obsahovat:

  • strukturovaný životopis žadatelky/žadatele s kompletním seznamem publikací a konferenčních prezentací (max. 3 strany)

  • plán odborných aktivit na daný rok (1–2 strany)

  • popis rodinné situace a předpokládaný způsob využití příspěvku (max. 1 strana)

  • doporučující dopis školitele či přímého nadřízeného

Žádost o grant na rok 2023 je třeba zaslat nejpozději do 15. října včetně na adresu: info@nfiocbtech.cz. Přijetí žádosti vám potvrdíme po vyhodnocení splnění formálních náležitostí.

Rozhodnutí

Žádosti splňující kritéria vyhodnocuje odborná komise, která přihlíží mimo jiné ke kvalitě vědeckého projektu a odbornému CV uchazečů. Komise přihlíží také k rodinné situaci uchazečů a k tomu, jak efektivně by mohly poskytnuté prostředky pomoci skloubit vědeckou práci s péči o předškolní dítě či děti.

Na základě doporučení komise pak o udělení grantů do konce listopadu rozhoduje správní rada fondu. Její rozhodnutí je konečné a nelze se proti němu odvolat.

Vyplácení grantu

Grant ve výši 150.000 Kč se poskytuje ve dvou splátkách. První splátka ve výši padesáti procent se vyplácí v lednu, druhá splátka v červenci po předložení průběžné zprávy o využití nadačního příspěvku. Po konci roku předkládají držitelé grantu závěrečnou zprávu o využití grantu a dosažených výsledcích.

Přečtěte si více o grantu